Statuten

STATUTEN

Naam, zetel en tijdsduur

Artikel 1

1.     De vereniging draagt de naam: BASSET ARTÉSIEN NORMAND CLUB NEDERLAND.

2.     Zij is gevestigd in de gemeente Nieuwkoop.

3.     De vereniging is opgericht op negenentwintig juni negentienhonderd acht en tachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.     Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en ­met één en dertig december van elk jaar.

5.     Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen “Raad van Beheer”.

Doel

Artikel 2

1.     Het doel van de vereniging is:

        a.     het instandhouden van het ras van de Basset ­Artésien Normand;

        b.     het nemen en/of bevorderen van maatregelen ter verbetering van het ras van de Basset Artésien Normand;

        c.     het nemen en/of bevorderen van maatregelen, ­die kunnen leiden tot verbetering van het welzijn van de tot het ras van de Basset Artésien Normand behorende honden;

        d.    het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van Bassets Artésiens Normands.

2.     Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

        a.     het houden van vergaderingen;

        b.     het houden, steunen en stimuleren van clubmatches, tentoonstellingen, werkproeven, trainingen en andere evenementen;

        c.     het voorlichten van haar leden bij aankoop, ­import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij, alsmede de opvoeding ­en verzorging van de honden betreft;

        d.    het verlenen van haar bemiddeling tot het ­laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer;

        e.     het bevorderen van het inschrijven van honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;

        f.     het behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterscorps;

        g.     andere wettige middelen, die aan het doel ­bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet ­in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

3.     a.     De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

        b.     De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

        c.     De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap ­jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

        d.    De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplich­tingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereni­ging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplich­tingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Leden

Artikel 3

1.     De vereniging bestaat uit:

        a.     leden;

        b.     gezinsleden;

        c.     donateurs;

        d.    ereleden.

2.     Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn ­natuurlijke personen van achttien jaar en ouder.

3.     Gezinsleden zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, behorend tot het gezin van een lid en woonachtig op hetzelfde adres.

4.     Donateurs zijn zij die de vereniging steunen met ­een jaarlijkse bijdrage of een gift ineens.

5.     Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op een algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden, als zodanig benoemd, waarbij tenminste tweederde deel der uitgebrachte geldige stemmen zich voor het voorstel tot benoeming moet verklaren.

6.     a.     Zij, die door de Raad van Beheer van deelname aan de Kynologie zijn uitgesloten, danwel ­krachtens een vonnis van een door die Raad ­daartoe ingesteld tuchtcollege zijn gediskwa­lificeerd, kunnen niet tot de vereniging worden toegelaten.

        b.     Het bestuur kan besluiten hen, die krachtens een vonnis van een door de Raad van Beheer ­daartoe ingesteld tuchtcollege zijn veroor­deeld niet toe te laten tot de vereniging.

7.     a.     Alle leden, gezinsleden en ereleden hebben stemrecht en zijn verkiesbaar in alle functies. Zij hebben alle gelijke rechten en gelijke verplichtingen, doch ereleden zijn ­vrijgesteld van betaling van contributie.

        b.     ­Donateurs hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij hebben het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken en zij kunnen het bestuur van advies dienen.

Artikel 4

1.     Om lid, gezinslid of donateur te kunnen worden, dient men zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de vereniging of zich door een ­lid te laten voorstellen. Bij de aanmelding dient gelijktijdig het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie voor het lopende vereni­gingsjaar te worden voldaan.

2.     Het bestuur is gerechtigd het aspirantlid op zijn geschiktheid te beoordelen. Het bestuur draagt het aspirantlid voor aan de vereniging door publicatie in het clubblad, waarop binnen veertien dagen bezwaren schriftelijk kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging.

3.     Het bestuur beoordeelt de gegrondheid van de ingediende bezwaren en stelt binnen uiterlijk één maand na de uiterste datum, waarop de bezwaren ­kunnen worden ingediend, hetzij het aspirantlid in kennis dat hij is afgewezen, hetzij de indiener van de bezwaren in kennis dat het aspirantlid is ­aangenomen. Het bestuur is gehouden bij eventuele afwijzing de reden(en) daarvan op te geven en zal in dat geval zorgdragen voor onmiddellijke resti­tutie van de reeds vooruit ontvangen inschrijf­- en contributiegelden.

4.     Het aspirantlid aan wie toelating is geweigerd, ­staat noch op de algemene ledenvergadering beroep open tegen dit besluit, noch op de beroepscommis­sie als bedoeld in artikel 12 van deze statuten.­

5.     Waar in het tweede, derde en vierde lid van dit ­artikel de term “schriftelijk” gebruikt wordt, wordt bedoeld een per officiële posterijen verzon­den aangetekende brief. De door de posterijen afgestempelde datum geldt als verzenddatum.

6.     Alle toegelaten leden, gezinsleden en donateurs ­ontvangen zo spoedig mogelijk van het bestuur een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

7.     Van verzoeken om toelating alsmede van de toela­ting tot het lidmaatschap geeft het bestuur zo spoedig mogelijk kennis aan de leden.

Artikel 5

1.     Het lidmaatschap eindigt:

        a.     door de dood van het lid;

        b.     door opzegging door het lid;

        c.     door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtin­gen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu­ren, alsook wanneer het lid heeft opgehouden aan de eventuele vereisten voor het lidmaat­schap bij de statuten gesteld te voldoen;

        d.    door ontzetting. Deze kan alleen worden uit­gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.     Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of ­namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtne­ming van een opzeggingstermijn van vier weken. ­Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden ­beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.     Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

5.     Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn ­lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, ­te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.     Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.     Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs ­van de vereniging niet gevergd kan worden het lid­maatschap te laten voortduren en van een besluit ­tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de beroepscommissie als bedoeld in artikel 12 van ­deze statuten. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

9.     Het bestuur is gerechtigd een lid of donateur die handelt in strijd met de statuten, reglementen, besluiten of doelstellingen van de vereniging, ­vooruitlopende op de procedure tot ontzetting, te schorsen. Tot zodanige schorsing is het bestuur verplicht bij uitsluiting van deelname aan de Kynologie door de Raad van Beheer, bij diskwalifi­catie krachtens een vonnis van een door die Raad ­daartoe ingesteld disciplinair college, en wel ­minstens voor de duur van de uitgesproken uitslui­ting, respectievelijk diskwalificatie. Ook kan het bestuur tot zodanig schorsing overgaan indien een lid of donateur de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

10.   Waar in deze statuten gesproken wordt van “lidmaatschap” en “lid” wordt tevens bedoeld “gezinslidmaatschap’ en “erelidmaatschap”, respectievelijk “gezinslid” en “erelid”.

11.   De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Contributie en geldmiddelen

Artikel 6

1.     Alle leden en gezinsleden moeten bij vooruitbetaling een jaarlijkse contributie betalen, die vol­gens huishoudelijk reglement telkenjare door de ­algemene ledenvergadering voor het dan volgende ­verenigingsjaar wordt vastgesteld. Zij kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillen­de bijdrage betalen. Het bestuur is bevoegd in ­uitzonderlijke gevallen gehele of gedeeltelijke ­ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

2.     De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

        a.     de contributies der leden en gezinsleden;­

        b.     de bijdragen der donateurs;

        c.     schenkingen, toevallige baten, erfstellingen en legaten;

        d.    rentebijschrijvingen;

        e.     inschrijfgelden;

        f.     andere inkomsten.

Bestuur

Artikel 7

1.     Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Zij worden door de algemene ledenvergadering gekozen ­uit en door de leden, gezinsleden en ereleden van de vereniging voor een periode van drie jaar.

2.     Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treden tenminste zoveel bestuursleden af, volgens een door het bestuur vooraf opgesteld rooster van aftreden, dat geen bestuurslid langer dan drie ­jaar achtereen zitting kan hebben zonder periodiek te zijn herkozen. Aftredende bestuursleden zijn ­terstond herkiesbaar. Nieuw gekozen bestuursleden nemen in dit rooster de plaats in van degene in ­wiens plaats zij zijn gekozen. Het rooster van aftreden moet aan alle leden bekend worden gemaakt.

3.     Indien een aftredend bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt, wordt door het bestuur een vrije voordracht voor de opengevallen plaats opge­maakt. Die voordracht of de herkiesbaarstelling ­dienen in de bij de oproep tot een algemene leden­vergadering gevoegde agenda te worden vermeld.

4.     ­De algemene ledenvergadering kan bij meerderheid ­van de geldig uitgebrachte stemmen een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen, danwel schorsen.

        Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het ­lidmaatschap van de vereniging eindigt.

5.     Een bestuurslid, dat in het uitoefenen van zijn taak zo ernstig tekort schiet dat de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld, kan door het bestuur met op één na algemene stemmen aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor ontslag als bestuurslid, in overeenstemming ­met lid 4 van dit artikel.

        Hetzelfde kan het geval zijn indien de samenwerking met alle overige bestuursleden zodanig te ­wensen overlaat dat redelijkerwijs van die overige bestuursleden niet gevergd kan worden dat bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Hangende de beslissing van de algemene ledenvergadering wordt dat bestuurslid dan geschorst in zijn functie.

6.     Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door ­het verloop van die termijn.

Artikel 8

1.     a.     Het bestuur kent ten minste de functies van ­voorzitter, secretaris en penningmeester, die, dan wel hun plaatsvervanger, tezamen het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden waargenomen. In dat geval wijst het bestuur uit zijn midden een derde ­bestuurslid aan als lid van het dagelijks bestuur.

        b.     De voorzitter, secretaris en penningmeester ­worden in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. De overige bestuursfuncties worden onderling binnen het bestuur verdeeld. Het bestuur geeft hiervan en van eventuele ­wijzigingen in die samenstelling zo spoedig ­mogelijk kennis aan de leden.

2.     Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid ­van stemmen. Alle genomen besluiten dienen zo spoedig mogelijk ter kennis te worden gebracht aan de leden.

3.     Van het verhandelde in bestuursvergaderingen wor­den notulen gehouden. Deze worden, na onderteke­ning door voorzitter en secretaris, naar datum ­gerangschikt en toegevoegd aan een daartoe bestemd register.

Taken en bevoegdheden bestuur – vertegenwoordiging

Artikel 9

1.     Het bestuur is belast met de leiding der verenigingszaken en het beheer der geldmiddelen en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering der besluiten van alle algemene ledenvergaderingen. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen en die commissies te belasten met bepaalde taken en bevoegdheden aan commissieleden te delegeren alsmede, indien zulks het bestuur wenselijk voorkomt, deze commissies te ontbinden.

2.     Het bestuur is slechts na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering, welke toestemming met ten minste tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen verleend moet zijn, bevoegd tot:

        a.     het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

        b.     het sluiten van overeenkomsten waarbij de ­vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ­sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een derde verbindt.

3.     De taken en bevoegdheden worden in het huishoudelijk reglement nader geregeld.

4.     De vereniging wordt in en buiten rechte vertegen­woordigd door het gezamenlijk handelen van tenmin­ste twee leden van het bestuur.

Algemene ledenvergadering

Artikel 10     

1.     Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang alle leden, gezinsleden, ereleden en donateurs. ­Een oproep dient schriftelijk te geschieden en ­tevens de volledige agenda voor die vergadering te bevatten. Deze oproep geschiedt tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering.

2.     Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand april, een algemene ledenvergadering gehouden. In deze jaar­vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag ­uit en legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar, terwijl het tevens plannen ontvouwt voor het komende verenigingsjaar. In deze vergadering vindt de periodieke verkiezing van bestuursleden plaats volgens rooster, als aangeduid in artikel 7 lid 2.

3.     De jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt ­telkenjare een kascommissie van twee leden alsmede een reservelid, die zelf geen bestuurslid en geen echtgenoot of echtgenote of bloedverwant in rechte lijn van een bestuurslid mogen zijn. Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording ­van het bestuur en brengt aan de jaarlijkse alge­mene ledenvergadering schriftelijk verslag van ­haar bevindingen uit. Van de commissieleden treedt jaarlijks bij toerbeurt één lid af. Zij mogen niet langer dan twee jaar achtereen in die functie zit­ting hebben, doch kunnen na een tussenperiode van twee jaar opnieuw in die functie worden gekozen.­

4.     Behoudens hetgeen in lid 2 en 3 van dit artikel is bepaald ten aanzien van de jaarlijkse algemene ­ledenvergadering, kan het bestuur een buitengewone algemene ledenvergadering bijeenroepen wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of volgens deze statuten of het ­huishoudelijk reglement verplicht is. Voorts is ­het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd tot het uit­brengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf ­tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 1 van dit artikel of bij advertentie in tenminste één landelijk veelgelezen dagblad.

Artikel 11

1.     De voorzitter van het bestuur, en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter of eventueel een ander bestuurslid, maar nimmer de secretaris, treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering.

2.     De secretaris, of bij diens ontstentenis een door de vergadering aan te wijzen plaatsvervanger, houdt notulen van het verhandelde in alle algemene ledenvergaderingen, welke notulen voor de eerst­volgende ledenvergadering zullen worden bekend gemaakt.

        Na goedkeuring door de vergadering worden de notu­len door de voorzitter en de secretaris onderte­kend, waarna zij aan een daartoe bestemd register worden toegevoegd.

3.     Tenzij in deze statuten of het huishoudelijk reglement anders is voorgeschreven, worden alle ­besluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden, gezinsleden en ereleden. Ieder lid, gezinslid of ­erelid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

4.     Voorstellen, welke geen deel uitmaken van de agenda, kunnen niet in stemming worden gebracht.­

5.     Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij deze ­statuten of het huishoudelijk reglement of de aard van het onderwerp nopen tot schriftelijke stemming, danwel de voorzitter van de vergadering tot een schriftelijke stemming besluit. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de ­vergadering eenstemmig van oordeel is dat mondeling gestemd kan worden.

6.     Blanco stembriefjes, ondertekende stembriefjes of stembriefjes waarop niet ter zake doende opmerkin­gen of aantekeningen voorkomen zijn ongeldig.

7.     De verkiezing van bestuursleden geschiedt uit één of meer door het bestuur gedane voordrachten casu quo uit voordrachten waarbij door een schriftelij­ke aankondiging aan het bestuur één of meer leden zich kandidaat stelt (stellen). De termijn van ­aanmelding dient zodanig te zijn dat in de oproep voor de te houden algemene ledenvergadering zowel de bestuursvoordracht(en) als de eigen kandidaat­stelling van een lid (leden) kan worden bekendgemaakt.

Indien voor een verkiezing meer kandidaten dan beschikbare zetels zijn voorgesteld dient een stemming plaats te vinden. Indien hierbij geen van de personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid ­verkregen, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de voorgaande stemming de meeste stemmen hadden behaald; voor het geval ­dat meer dan twee personen de meeste stemmen hebben behaald, beslist het lot welke twee personen ­aan deze herstemming zullen deelnemen; voor het ­geval bij een stemming tussen twee personen de ­stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

8.     Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

9.     Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit ­genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd ­werd over een voorstel dat niet schriftelijk is ­vastgelegd. Wordt de juistheid van voorgemeld oordeel onmiddellijk na het uitbrengen betwist, ­dan wordt opnieuw gestemd wanneer dit verlangd ­wordt door de meerderheid van de vergadering of ­als de eerste stemming niet hoofdelijk of schrif­telijk plaatsvond door één stemgerechtigd lid, ­gezinslid of erelid. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.­

Beroepscommissie

Artikel 12

1.     Er is een beroepscommissie bestaande uit drie leden, die voor de termijn van vier jaar door de ­algemene ledenvergadering op bindende voordracht ­van het bestuur worden benoemd; op dezelfde wijze kan een reservelid worden benoemd. Artikel 37 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

2.     Tot (reserve) lid van de beroepscommissie zijn slechts zij benoembaar, die aan het eind van het ­jaar van benoeming de leeftijd van 71 jaar nog niet hebben bereikt. Aftredenden zijn opnieuw benoembaar, behoudens het bepaalde in de vorige ­volzin. Het lidmaatschap van de vereniging is geen vereiste voor benoeming als (reserve)lid van de beroepscommissie.

3.     Onverenigbaar met het (reserve)lidmaatschap van de beroepscommissie is het lidmaatschap van het bestuur van de vereniging alsmede van enige andere commissie, waarvan de leden benoemd worden door het bestuur of de algemene ledenvergadering.

4.     Tenminste één van de leden van de beroepscommissie dient een academische opleiding Nederlands Recht ­met succes te hebben afgerond.

5.     De leden/het reservelid van de beroepscommissie kunnen niet tussentijds worden ontslagen. Zij kunnen wel tussentijds ontslag nemen. Een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld.

6.     De beroepscommissie heeft als taak het beroep te ­behandelen van:

        a.     leden van wie het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging is opgezegd op grond van art. 5 lid 7;

        b.     leden die door het bestuur van de vereniging op grond van artikel 5, lid 7 uit het lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet.

        De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor partijen.

        Voorts kan de beroepscommissie desgevraagd advies uitbrengen in geschillen waarin de vereniging of ­een van haar organen partij is.

7.     De werkwijze van de beroepscommissie en de behan­deling van het beroep worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 13

1.     De statuten van de vereniging kunnen worden gewij­zigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld dat statutenwijziging wordt voorgesteld.­

Een woordelijk afschrift van de voorgestelde wijziging moet bij de oproep tot de algemene ledenvergadering zijn gevoegd, terwijl voorts het afschrift van de voorgestelde wijziging ten minste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage moet liggen tot na afloop van de vergadering.

2.     Een besluit tot wijziging van de statuten moet ­worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.     De gewijzigde statuten behoeven de goedkeuring van de Raad van Beheer.

4.     De gewijzigde statuten treden eerst in werking ­nadat van de wijziging(en) een notariële akte is ­opgemaakt. Een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten moeten worden gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophan­del en Fabrieken te Leiden ter inschrijving in het openbaar register aldaar.

Artikel 14

1.     Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de eerste drie leden van het voorgaande artikel is bepaald.

2.     De vereffening van het vermogen van de ontbonden ­vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3.     Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de aanwending van een even­tueel batig saldo na de vereffening. Een eventueel batig saldo mag niet onder de leden, gezinsleden, ereleden of donateurs worden verdeeld.

4.     Op de agenda van die vergadering mogen geen andere punten voorkomen dan de notulen van de vorige vergadering en voorstellen tot en verband houdende met de ontbinding van de vereniging.

 

Huishoudelijk reglement en slotbepaling

Artikel 15

De algemene ledenvergadering dient een huishoudelijk reglement vast te stellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet, met deze statu­ten, of met de statuten en reglementen van de Raad van Beheer. Het huishoudelijk reglement en de wijzigin­gen daarvan en de aanvullingen daarop kunnen uitslui­tend tot stand komen door een besluit met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan en de aanvullingen daarop treden eerst in werking na verkregen goedkeuring van de Raad van Beheer.

Artikel 16

Over alles wat niet door de wet, door deze statuten of door het huishoudelijk reglement, en evenmin door de statuten en reglementen van de Raad van Beheer is ­geregeld, beslist de algemene ledenvergadering met tenminste tweederde meerderheid van stemmen.

Artikel 17

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

 

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: BASSET ARTÉSIEN NORMAND CLUB NEDERLAND, gevestigd in de gemeente Nieuwkoop, na de op vijftien april tweeduizend twee voor mr Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, verleden akte van statutenwijziging.