Fokreglement

Verenigingsfokreglement Basset Artésien Normand Club Nederland voor het ras:

Basset Artésien Normand

 

1.      ALGEMEEN

      1.1.                 Dit reglement voor de Basset Artésien Normand Club Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Basset Artésien Normand zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 6 april 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.            Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Basset Artésien Normand, woonachtig in Nederland.

1.2.1    De specifieke taken en verantwoordelijkheden van de fokkers binnen de vereniging zijn vastgelegd in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement en vormen een aanvullend onderdeel van de VFR van de vereniging

1.3.            Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.            Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.            Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.            Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2.      FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.     Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

  • halfbroer

2.2.      Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.

2.3.      Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste twaalf maanden zijn.

2.4.            Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal vijf geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.      Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6.      Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

2.7.      Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

  • 3.       WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.      Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2.      Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

.3.3.      Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

.3.4.      Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.           

3.5.     “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

3.6        Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

3.7        De geboorte dient bij voorkeur een natuurlijk verloop te hebben. Indien de  geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een                 keizersnede, heeft plaatsgevonden, mag de teef niet verder voor de fokkerij                 worden ingezet.

 4.       GEZONDHEIDSREGELS

 4.1.    Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek,            oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die            erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer            voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.      Verplicht screeningsonderzoek.

Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken zowel lichamelijk als mentaal.Binnen het ras zijn geen gezondheidsproblemen vastgesteld. Het is dan ook niet verplicht ouderdieren vóór de dekking te onderzoeken

4.3.      Aandoeningen:n.v.t.

4.4.      Diskwalificerende fouten. Met honden met één of meer diskwalificerende fout(en) zoals vermeld in de rasstandaard mag niet worden gefokt.

5.  GEDRAGSREGELS

5.1.            Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.1.1   Deze karaktereisen zijn: vrolijk en zeer aanhankelijk.

5.2      Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet nodig. WERKGESCHIKTHEID

6.1       Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing

7.      EXTERIEURREGELS

 7.1.      Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie te hebben behaald. Waarbij de hond door twee verschillende keurmeesters moet worden gekeurd, waarvan minimaal één Nederlandse keurmeester.

7.2.      Fokgeschiktheidskeuring: n.v.t.

 8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 8.1.            Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten alsmede voor een volledig (inclusief gezondheidsonderzoek) door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2.            Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9.  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 9.1.            Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.            Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

.3          In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Betreft het een verzoek inzake een dekking, dan dient dit verzoek minimaal één maand vóór de voorgenomen dekking bij de rasvereniging te worden ingediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4       De rasvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken van de pup, ook als de fokker zich houdt aan het VFR.

10                INWERKINGTREDING

10.1  Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op ….2014, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de

Basset Artésien Normand Club Nederland op 6 april 2013
Artikel 3.5 aangepast op 01.01.16.

De voorzitter,                                                            De Secretaris

P.A.T. Don                                                                M.E.W. Maas